ინვოისი,

ფექინგ ლისტი (შესყიდვის ფურცელი)

(ამ დოკუმენტაციას აუცილებლად უნდა ფლობდეს გამომგზვანი კომპანია)

საექსპორტო დეკლარაცია (x1) ( ტვირთის ექსპორტზე გატანის უფლება)

ევრო ერთი (eur1) (საქართველოსა და მთელ რიგ ქვეყნებს შორის გაფორმებული ხელშკრულების საფუძველზე, მიმღები კომპანია, ამ საბუთის საფუძველზე, ტვირთის განბაჟების დროს იღებს გარკვეულ ფასდაკლებას).

ცმრ სახმელეო გადაზიდვის საბუთი, რომელიც ივსება გამომგზვანი კომპანიის მიერ (ტვირთის დეტალური ინფორმაცია, მანქანის მონაცემები.

T1 (საერთაშორისო გადაზიდვების საგარანტიო დოკუმენტი)

TIR /C (საერთაშორისო გადაზიდვის საგარანტიო დოკუმენტი)